Theo báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM - HDBank, lợi nhuận ròng quý 3/2023 tăng 23,0% so với cùng kỳ, đạt 2.480 tỷ đồng nhờ thu nhập ngoài lãi tăng 28,6% so với cùng kỳ và chi phí dự phòng giảm 6,6% so với cùng kỳ.

Trong quý 3, thu nhập lãi tăng 9,6% so với cùng kỳ nhờ vào tài sản sinh lời tăng 18,4% so với cùng kỳ, trong khi tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) thu hẹp 0,5 điểm % so với cùng kỳ còn 4,5%. Lợi suất tài sản (AY) tăng 3,1 điểm % so với cùng kỳ, nhưng COF tăng 3,3 điểm % so với cùng kỳ.

Thu nhập ngoài lãi tăng mạnh 28,6% so với cùng kỳ lên 1.169 tỷ đồng, chủ yếu nhờ vào lãi ròng 516 tỷ đồng từ việc bán chứng khoán đầu tư trong quý 3, so với mức lỗ 11 tỷ đồng trong quý 3/2022. Nhờ đó, tổng thu nhập hoạt động (TOI) tăng lên 6.085 tỷ đồng trong quý (tăng 12,8% so với cùng kỳ)

Chi phí hoạt động tăng 15,0% so với cùng kỳ (tăng 2,8% so với quý trước) lên 2.302 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ vào sự tăng trưởng tích cực trong TOI, CIR trong quý 3 duy trì ở mức 37,8%, cao hơn một chút so với 37,1% của quý 3/2022.

Chất lượng tài sản tiếp tục suy giảm khi tỷ lệ nợ xấu (NPL) tiếp tục đà tăng kể từ quý 2/2023, đạt 2,3% trong quý 3 (tăng 0,1 điểm % sv quý trước). Hơn nữa, nợ nhóm 2 vẫn chiếm 5,0% dư nợ, đây là mức cao và tương đương với quý trước. Tuy nhiên, chi phí dự phòng trong quý 3/2023 giảm mạnh xuống còn 636 tỷ đồng (giảm 6,6% so với cùng kỳ, giảm 55,6% so với quý trước); do đó, tỷ lệ dự phòng tổn thất cho vay (LLR) giảm xuống 54,2% trong quý 3/2023 từ mức 61,3% trong quý 2/2023. Lợi nhuận trước thuế tăng 16,0% so với cùng kỳ lên 3.147 tỷ đồng trong Q3/23, làm tăng lợi nhuận trước thuế 9T23 lên 7,7% so với cùng kỳ.

Nhu cầu tín dụng của HDB phục hồi khi dư nợ tín dụng tăng 11,5% so với đầu năm so với 9,3% so với đầu năm vào cuối quý 2/2023. Mức tăng này cao hơn nhiều so với tỷ lệ tăng trưởng tín dụng của ngành, ước tính khoảng ~7% tính đến cuối quý 3/2023, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với hạn mức tín dụng là 29% cho năm 2023. Bên cạnh đó, tăng trưởng tiền gửi trong quý 3 đã trải qua một sự bùng nổ mạnh mẽ, đạt 58,3% so với đầu năm vào cuối quý 3/2023.

Tài sản sinh lời (IEA) của HDB tăng 20,5% so với đầu năm vào cuối quý 3 (tăng 23,5% so với cùng kỳ), chủ yếu đến từ sự tăng mạnh trong số dư tại NHNN (SBV) (tăng 183,6% so với đầu năm) và danh mục đầu tư (tăng 43,6% từ đầu năm). Cho vay khách hàng tăng 10,6% so với đầu năm, chiếm 65% cơ cấu IEA. Ngân hàng đã phân bổ nhiều hơn cho danh mục đầu tư (tăng 39,2% so với quý trước) trong quý 3/2023.

Tăng trưởng danh mục đầu tư (tăng 43,6% so với đầu năm) chủ yếu đến từ sự tăng trưởng của trái phiếu của các tổ chức tín dụng (tăng 99,5% so với đầu năm).

Trái phiếu doanh nghiệp tăng mạnh 71,2% so với đầu năm do sự phục hồi của thị trường trái phiếu. Tuy nhiên, phân khúc này chỉ đóng góp 1,6% vào tổng IEA.

Dư nợ tín dụng của HDB tăng 11,5% từ đầu năm vào cuối quý 3, so với 9,3% so với đầu năm vào cuối quý 2/2023, được thúc đẩy chủ yếu bởi cho vay doanh nghiệp (tăng 21,7% so với đầu năm; chiếm 52,3% tổng dư nợ; bao gồm cả doanh nghiệp vừa và nhỏ) và trái phiếu doanh nghiệp (tăng 71,2% so với đầu năm).

Trong khi đó, tăng trưởng kinh tế chưa hồi phục hoàn toàn đã làm giảm bớt chi tiêu của người tiêu dùng và khả năng thực hiện nghĩa vụ nợ, làm giảm nhu cầu vay và khiến các ngân hàng thận trọng khi cho nhóm này vay để giảm thiểu rủi ro nợ xấu. Do đó, đà tăng trưởng cho vay cá nhân đã suy giảm(tăng 1,2% so với đầu năm; chiếm 42,2% tổng dư nợ), và vay tiêu dùng đã giảm 7,3% so với đầu năm (khoảng ~5,2% tổng dư nợ).

Mục đích của sự tăng trưởng đột biến của tiền gửi là để chuẩn bị cho hạn mức tín dụng lớn là 29% trong năm 2023, được cấp vào cuối tháng 9 năm 2023. Hơn nữa, HDB đang cố gắng huy động thêm vốn từ các nguồn dài hạn bằng cách tăng phát hành giấy tờ có giá (tăng 18,0% so với đầu năm), đồng thời giảm vay liên ngân hàng (giảm 44,4% so với đầu năm).

LDR giảm đáng kể xuống còn 67,4% vào cuối Q3/23 (so với 76,6% vào cuối năm 2022; ngưỡng quy định là 85%). Tỷ lệ LDR thấp sẽ mang lại lợi thế cho ngân hàng trong việc tăng dư nợ tín dụng trong các quý sắp tới.
HDB có tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn thấp là 15,6% vào cuối quý 3 (ngưỡng quy định là 30%), tạo ra lợi thế trong việc gia tăng NIM trong các quý tiếp theo.

HDB có mức lãi suất huy động tại quầy cao nhất trong ngành ngân hàng (hiện tại: 5,7%), mặc dù giúp tăng số dư tiền gửi nhưng lại làm giảm tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) xuống còn 7,0% vào quý 3/2023 từ 7,2% vào quý 2/2023 do khách hàng có xu hướng chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn.

So với quý trước, đà giảm của NIM đã giảm tốc, chỉ giảm nhẹ 0,1 điểm % so với quý trước. Tuy nhiên, chênh lệch lãi suất ròng vẫn tăng nhẹ 0,1 điểm % so với quý trước, cho thấy dấu hiệu tích cực trong việc tăng NIM trong quý tiếp theo.

Trong quý 3, HDB là ngân hàng duy nhất phải đối mặt với chi phí vốn tăng so với quý trước (tăng 0,3 điểm %; ngành: giảm 0,3 điểm % so với quý trước), do chiến lược đẩy mạnh huy động tiền gửi, tỷ lệ CASA thấp hơn và cơ cấu chi phí vốn ngoại tệ cao (chiếm 6,8% tổng cơ cấu huy động vào cuối qusy 3/2023) trong khi lãi suất USD ở mức cao (lãi suất điều hành FED: 5,25 - 5,5%).

Nợ xấu của HDB tăng vọt lên 50,0% so với đầu năm, với nợ nhóm 2 tăng 99,1% so với đầu năm trong Q3/23.

Vay tiêu dùng (HD Saigon) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 là 87 tỷ đồng (giảm 77% so với cùng kỳ, giảm 11% so với quý trước), đóng góp 2,8% vào lợi nhuận trước thuế hợp nhất của HDB trong quý 3/2023. Trong 9 tháng đầu năm, HD Saison đạt lợi nhuận trước thuế là 401 tỷ đồng (giảm 60% so với cùng kỳ), đóng góp 4,6% vào lợi nhuận trước thuế hợp nhất của HDB.

Dư nợ cho vay của HD Saison giảm 11% sv đầu năm. NIM là 29,4% trong Q3/23 (-0,3 điểm % so với quý trước). NPL giữ ổn định ở mức 7,9%, cho thấy tình hình tốt hơn của cho vay tiêu dùng trong bối cảnh chính sách tiền tệ được nới lỏng.